Uit de praktijk: grond verkopen voor een opdrachtgever met een maatschappelijke functie

vrijdag 17 januari 2020 Overwater bemiddelt en verpacht agrarisch en landelijk vastgoed namens verschillende opdrachtgevers. Dat zijn veelal bedrijven, beleggers en particuliere opdrachtgevers. Daarnaast adviseren wij in toenemende mate ook opdrachtgevers met een maatschappelijke functie, voorbeelden zijn gemeenten, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven. Bij dit type opdrachtgever is de insteek van een verkoop van onroerend goed net even anders.
Lees verder

Stikstofproblematiek: niet alles kan

donderdag 26 september 2019 Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een niet geheel onverwachte uitspraak over het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie tot de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden, bij de uitvoering van projecten. De Afdeling heeft het PAS op een tweetal punten onverbindend verklaard en daarmee het gebruik van het PAS onmogelijk gemaakt voor het bepalen van stikstofdepositie op de N-gevoelige Natura-2000 gebieden. Hoe nu verder?
Lees verder

Uit de praktijk: 'verhuren' van grond aan een bekende agrariër

woensdag 25 september 2019 Het in gebruik geven van grond aan de buurman, een agrarische collega, een vriend of een goede bekende brengt risico's met zich mee. In de praktijk komt het regelmatig voor dat agrarische grond onderling in gebruik wordt gegeven, 'verhuurd' aan andere agrariërs. Hierbij worden in een aantal gevallen mondelinge- of via een zelf gemaakte overeenkomst schriftelijke afspraken gemaakt. 
Lees verder

Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

maandag 3 juni 2019 Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. In onze praktijk komen wij verschillende misverstanden over beleggen in landbouwgrond tegen. In deze blog zetten we de vijf belangrijkste op een rij.
Lees verder

Uit de praktijk: te goeder trouw

woensdag 3 april 2019 Een voormalig landbouwer komt na een geruime tijd als weduwnaar zelfstandig op de boerderij gewoond te hebben te overlijden. De onderneming was al geruime tijd gestaakt, de landerijen waren al verkocht. Hetgeen dat nog resteerde was de woning en een ruime landbouwloods die na het staken van de onderneming leeg was komen te staan.
Lees verder

Fosfaatrechten zijn van de pachter, verpachter heeft aanspraak op fosfaatrechten

dinsdag 2 april 2019 Met ingang van januari 2018 zijn aan alle melkveebedrijven in Nederland fosfaatrechten toegekend met als doel de fosfaatproductie door rundvee te beperken. Aangezien bij veel melkveebedrijven sprake is van verpachte gebouwen en/of grond, is de vraag aan de orde of de verpachter aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Deze vraag is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord in het arrest van 26 maart 2019.
Lees verder

Bedrijfsoverdracht door middel van familiepacht

vrijdag 29 maart 2019 Door een wijziging van de inkomstenbelasting per 7 december 2018, zullen tweede pachtersvoordelen die ​na 30 juni 2019 gerealiseerd worden niet meer onder de landbouwvrijstelling vallen. Als u hiermee te maken heeft en de gronden zou willen overdragen, kan het raadzaam zijn dit te doen voor 1 juli 2019.
Lees verder

Gaat de minister de herziening van het pachtstelsel uit het slop trekken?

dinsdag 5 februari 2019 Al een aantal jaar wordt er een uitgebreide discussie gevoerd over het vernieuwen van het pachtrecht. De discussie is vastgelopen en de verwachting is dat de Minister in het 1e kwartaal van 2019 met een voorstel zal komen. Dat vooruitzicht leek mij een mooie gelegenheid om in dit blog in te gaan op het ontstaan van het huidige pachtrecht en de recentere (vastgelopen) onderhandelingen. Ik sluit af met het benoemen van een aantal problemen c.q. gebreken in de wet, waar wij in onze praktijk tegen aan lopen. 
Lees verder

Natuurinclusieve landbouw: een nieuwe benadering?

maandag 12 november 2018 Het toepassen van natuurinclusieve landbouw is niet nieuw, maar de afgelopen tijd wel steeds meer in het nieuws. Sinds de overheid de term in 2014 introduceerde in de Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder’, wordt er steeds meer over het onderwerp geschreven.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7