Skip to main content

PRIVACY STATEMENT

Overwater beheert agrarische gronden en objecten voor derden en bemiddelt in de aan- en verkoop van gronden en objecten in het buitengebied. Overwater doet dit steeds in opdracht en in een aantal gevallen worden medewerkers benoemd door een rechtbank of een gerechtshof. In het kader van deze werkzaamheden verzamelt Overwater persoonsgegevens. In dit privacy-statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
Overwater verzamelt uitsluitend gegevens van haar opdrachtgever of van partijen die zij namens de opdrachtgever benadert die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. U kunt daarbij denken aan kadastrale gegevens, bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens die verband houden met het eigendom of het gebruik van een object.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de advisering aan onze opdrachtgever of voor het opmaken van een overeenkomst die in het verlengde ligt van de opdracht.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens in een geautomatiseerd Document-Management-System en soms deels in fysieke dossiers. Deze dossiers bewaren wij nog 7 jaren nadat ze zijn afgesloten. Daarna worden de gegevens vernietigd. In veel gevallen vindt de opdracht plaats binnen een wettelijk kader, zoals bij pacht, onteigening of planschade.

Privacy-maatregelen
Overwater besteedt veel zorg aan het goed beschermen van de noodzakelijke gegevens. Allereerst is de gegevensverzameling proportioneel; wij verzamelen niet meer gegevens dan wij nodig hebben voor de advisering of het opmaken van de overeenkomst. Daarnaast nemen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde gegevens op een adequate wijze te beschermen en eventuele datalekken te voorkomen. Wij zijn secuur in de beveiliging van onze documenten en apparaten, hanteren een stringente wachtwoordpolicy en zorgen met een passende autorisatie dat niemand gegevens kan inzien die daar niet toe bevoegd is.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om onze adviezen of overeenkomsten op te maken. Wij gebruiken persoonsgegevens ook niet voor promotiedoeleinden.

Uw privacyrechten
De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Hierin zijn binnen alle lidstaten van de EU de privacyrechten geüniformeerd. U heeft in het kader van de AVG recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid (artikel 17 van de AVG) en kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 18 van de AVG).

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken om onze website nog beter te maken. Google kan de statistiekeninformatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dergelijke cookies vallen onder de categorie ‘analytische cookies’. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat er geen persoonsgegevens bij betrokken zijn.

Vragen over uw privacy
Mocht u vragen hebben over een specifiek dossier, neem dan contact op met de rentmeester of grondzakendeskundige die voor dit dossier uw aanspreekpunt is.

Wilt u meer weten over de AVG, kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg

Heeft u algemene vragen over privacy en de AVG, in relatie tot het werk van Overwater, kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon AVG: Fleur Varin, 078-6749494, e-mail: fvarin@ovtr.nl

Kerkstraat 54
3291 AM Strijen

078-6749494
info@ovtr.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.