Stikstof: minuut 14 tot 21 in uitzending Op1

dinsdag 19 juli 2022 In de uitzending Op1 van 8 juli jl. sprak minister Adriaansens over de energiecrisis. De energiecrisis heeft raakvlakken met de stikstofcrisis. Opvallend is dat de aanpak van twee ministers – overigens beiden van dezelfde politieke partij (VVD) – zo verschillend kan zijn. Minister Adriaansens zet in op innovatie en technologische ontwikkelingen voor de industriesector. Minister Van der Wal zet in op reductie van de veestapel…
Lees verder

De parallel tussen pachtnormen 2022 en de box 3-perikelen

dinsdag 5 juli 2022 Recentelijk heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de pachtnormen voor 2022 gepubliceerd. Regionaal zijn er verschillen, maar de tendens is dat de regionorm over de hele lijn gezien gedaald is! De grondprijzen hebben al jaren een stijgende tendens. Als je dat op je laat inwerken dan zit daar een tegenstelling in. Deze ontwikkeling van stijgende grondprijzen is niet nieuw, maar het systeem om te komen tot de regionorm is hier niet aan gekoppeld. Dit wringt steeds meer.
Lees verder

Agrarische bedrijfsovername anno nu

dinsdag 5 juli 2022 Voor veel jonge ondernemers is het lastig om het volledig eigendom van het ouderlijk bedrijf over te nemen, zelfs in verpachte staat. Er ontstaan kansen als het agrarisch ondernemerschap en het volledig eigendom (deels) los van elkaar worden gezien. Financiering op basis van agrarische erfpacht kan een oplossing bieden.
Lees verder

Stikstof en gebiedsontwikkeling: hoe kan het wel?

dinsdag 5 juli 2022 Dagelijks staan de kranten vol met artikelen over de stikstofcrisis. De aanleg van wegen loopt vertraging op, de industrie kan niet verder, er is sprake van vergaande maatregelen in de agrarische sector en er kunnen geen woningen worden gebouwd. Dit resulteert in een woningcrisis en agrariërs die, in mijn ogen zeer terecht, boos zijn. In deze artikelen mis ik vaak de nuance. Er zijn namelijk ook zaken die, door goede samenwerking, wél kunnen.
Lees verder

AERIUS, stikstof & vergunningen

woensdag 29 juni 2022 De AERIUS-calculator is de basis voor vergunningverlening. Uit deze berekening blijkt óf er effecten voor de natuur optreden en zo ja, waar. Maar wat nou als de rechter de werking van een stalsysteem in twijfel trekt, omdat deze afwijkt van de ammoniakemissie zoals opgenomen op de Rav-lijst? En hoe gaat men bij gebiedsontwikkeling de ‘(uit)werking van de ontwikkeling’ borgen, als later de feitelijke situatie anders blijkt te zijn dan de situatie waarvan men is uitgegaan bij de vergunningsaanvraag?
Lees verder

Claims van derden op uw grond

donderdag 12 mei 2022 Waar moet u op letten als een bedrijf kabels of leidingen door uw grond wil aanleggen?  Hier zal ik, vanuit mijn praktijkervaring, een toelichting op geven.
Lees verder

Wat is agrarische erfpacht?

donderdag 12 mei 2022 'Pacht' is een bekend begrip in de vastgoedsector. Pacht is in de landbouw bekend als gebruiksvorm van grond en gebouwen. Regelmatig wordt het woord pacht gebruikt als er erfpacht wordt bedoeld. Erfpacht lijkt in naam op pacht, maar erfpacht heeft een aantal wezenlijke verschillen met pacht. In dit artikel komen de verschillen van erfpacht en pacht aan de orde. Ik richt me vooral op agrarische erfpacht.
Lees verder

Het nieuwe GLB

donderdag 12 mei 2022 Met ingang van 1 januari 2023 komt er een forse verandering in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze blog gaan wij in op de aangekondigde veranderingen.
Lees verder

Weet (Van) de(r) Wal het stikstofschip te keren?

dinsdag 26 april 2022 In het Stikstofregistratiesysteem (ssrs) wordt stikstofdepositie gereserveerd voor 'toedeling' van stikstofruimte aan een project. Toen het ssrs in werking trad, kon slechts depositieruimte worden opgenomen afkomstig van de bronmaatregel 'snelheidsverlaging'. Met de 'snelheidsverlaging' wordt 'depositiebeperking' gecreëerd in grote delen van het land. Maar niet overal. Toch is de stikstofwinst op basis van de Rnb, in zijn totaliteit, wel ingezet voor woningbouw- en tracéprojecten in heel Nederland. Op dit punt lijkt het 'mis' te gaan.
Lees verder
 1 2 3 4 5 6 7