Stikstof, opkoop en onteigening


Een structurele aanpak Stikstof voor het realiseren van een gunstige of een verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats onder de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft geleid tot de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). Met deze wet zijn de mogelijkheden tot extern salderen, intern salderen en opkoop piekbelasters als instrumentarium bepaald voor realisatie van de vastgestelde doelen.

Agrariërs
Als binnen een agrarisch bedrijf een wijziging van activiteiten plaatsvindt, waarvoor een NB-vergunning benodigd is, moet worden gekeken naar de referentiedata van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waarop de activiteiten van invloed kunnen zijn.

Als de ingezette (management)maatregelen binnen de bedrijfsvoering niet de benodigde stikstofruimte behalen, kan er gebruik gemaakt worden van de beleidsregel 'Extern Salderen'.

Opkoopregeling piekbelasters
De veehouderijbedrijven met hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000 worden piekbelasters genoemd. De (Rijks)overheid wil met de 'Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden', deze bedrijven (vrijwillig) uitplaatsen.

Voor een vrijwillige uitkoop is een inventarisatie en zijn de wensen van de ondernemer essentieel. Met een financiële compensatie kan worden bepaald of er voldoende toekomstperspectief is op de locatie. En mogelijk is een (gedeeltelijke) verplaatsing voor de hand liggend.

Gebiedsontwikkeling
Zonder de PAS is gebiedsontwikkeling ingewikkelder geworden. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zal gereduceerd moeten worden. Dit veroorzaakt hogere ontwikkelkosten en leidt tot vaak vertraging en uitstel van ontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen.

Met praktische maatwerkoplossingen die de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden reduceren, zijn er mogelijkheden.

Wat we kunnen doen
Door toepassing van onze kennis en ervaring willen we bijdragen aan de oplossing voor de stikstofproblematiek.

Dat doen we door advisering over intern- en extern salderen, bemiddeling bij aan- en verkoop van stikstofrechten, inventariseren van de kansen bij bedrijfsontwikkeling, het taxeren van bedrijven of locaties en het voeren van onderhandelingen bij piekbelasters en 'Gerichte opkoop veehouderijen'. We leveren maatwerk van stikstofgerelateerde casussen bij gebiedsontwikkeling of ander gebiedsgerichte oplossingen.

Meer lezen over stikstof
In het rechtermenu kunt u onze blogs over dit onderwerp teruglezen.

Terugkijken webinars
Kijk hier onze webinars over het thema Stikstof rustig terug.


oktober 2020 'Stikstofkansen' en de presentatie.


oktober 2021 'Stikstof tot nadenken' de bijbehorende presentatie.