Overheidsingrijpen


De overheid neemt besluiten in het algemeen belang, die soms ten koste gaan van het individuele belang van een bedrijf of particulier. Denk bijvoorbeeld aan het onteigenen van eigendom, andere zakelijke rechten of huur/pacht.

In dergelijke kwesties kan een bedrijf of particulier recht hebben op een vergoeding van (een deel van) de schade; schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Dit is een rechtsgebied in ontwikkeling, waarbij steeds meer wordt gekeken of de geleden schade viel te verwachten of niet.

Schadeloosstelling bij onteigening
Bij onteigening wordt een schadeloosstelling toegekend, die er voor zorgt dat een eigenaar of huurder voor en na de procedure in dezelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert. De regels die hierbij worden toegepast staan niet alleen in de wet, maar zijn vooral gebaseerd op jurisprudentie.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Na de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht dienen grondeigenaren hun perceel bij een voorgenomen verkoop als eerst aan de gemeente aan te bieden. De Wet voorkeursrecht gemeenten (ook wel bekend als Wvg) is dan ook bedoeld om de positie van met name gemeenten op de grondmarkt te versterken, zodat zij beter regie kunnen houden bij de beoogde herontwikkeling van een gebied.

Verweer voeren tegen en aanbieden onder Wvg
Wanneer bedrijven of particulieren geconfronteerd worden met de vestiging van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, kan dat grote gevolgen hebben. In die gevallen kunnen wij:
  • verweer voeren tegen de vestiging van het voorkeursrecht;
  • u, indien gewenst, adviseren bij het aanbieden van uw eigendom aan de gemeente;
  • een taxatie verzorgen en de onderhandelingen met de gemeente namens u voeren;
  • u vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure als de rechter wordt gevraagd een koopprijs te bepalen voor de gronden die u op basis van de Wvg aan de gemeente heeft aangeboden.

Gedwongen verkoop aan de overheid
Als de overheid uw bedrijf wil kopen, heeft u recht op een volledige schadeloosstelling. Dat houdt in dat u zich voor en na de aankoop van uw bedrijf in dezelfde vermogens- en inkomenspositie moet bevinden. Ook als het niet lukt om er minnelijk uit te komen en de overheid overgaat tot onteigening.

Wij hebben veel ervaring met dit soort situaties en staan u graag bij als deskundige, gericht op het bereiken van het beste netto resultaat (na belastingen). Goed om te weten is, dat de kosten voor het inhuren van ons als deskundige vallen onder de volledige schadeloosstelling en dus ook worden vergoed.