Kabels, leidingen en masten


Voor de aanleg en instandhouding van kabels, leidingen en masten is het voor de aanlegger in veel gevallen niet nodig om een perceel in eigendom te verwerven. De aanlegger maakt (juridische) afspraken over medegebruik van de onroerende zaak. De aanlegger kan een publieke of private partij zijn.

Door het vestigen van een beperkt zakelijk recht of kwalitatieve verplichting is natrekking niet aan de orde. De aanlegger van het net zal wel toestemming van de grondeigenaar en/of gebruikers van de onroerende zaak moeten verkrijgen. Deze toestemming wordt normaliter minnelijk verkregen, maar kan ook bij algemeen nut worden afgedwongen met een gedoogplichtprocedure.

Energievoorziening
Door de toenemende vraag naar energie wordt fors ingezet op windenergie en zonne-energie, waardoor het energietransportnet steeds zwaarder belast wordt en moet worden uitgebreid. De aanleg en instandhouding van hoogspanningsverbindingen levert belemmeringen en schade op voor grondeigenaren en overige gerechtigden en/of gebruikers van die gronden.

Wij adviseren over (de vestiging van) beperkt zakelijke rechten (van opstal) of kwalitatieve verplichtingen en over (het laten opleggen van) gedoogplichten op grond van bijvoorbeeld de Belemmeringenwet Privaatrecht of de Waterwet.

Vergoedingen en afspraken
Als u te maken krijgt met de aanleg van een tracé adviseren wij u over de voorwaarden en vergoedingenstructuur bij de vestiging van beperkt zakelijke rechten (van opstal) of kwalitatieve verplichtingen en bij (het laten opleggen van) gedoogplichten.

Wij hebben inmiddels bij 380 kV-tracés en wind- en zonnepark tracés veel grondeigenaren bijgestaan over onder andere planvorming, voorbereidende werkzaamheden, toetredingsverzoeken en de wijze van uitvoering van een tracé. Met de vooraf overeengekomen voorwaarden voeren wij voor grondeigenaren/gebruikers de onderhandelingen over de hoogte van de schadeloosstelling.

Als u ook geconfronteerd wordt met een kabel- of leidingentracé zijn wij graag bereid u daarin te adviseren en te begeleiden.