Bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverplaatsing en bedrijfsuitbreiding


Bedrijfsbeëindiging
Het goed voorbereiden van een bedrijfsbeëindiging is onderdeel van ondernemen en de voorbereiding dient tijdig te worden ingezet. Afhankelijk van de specifieke wensen van de ondernemer is het verstandig om hiervoor een flinke periode uit te trekken. Er kan gekozen worden voor verkoop of voor behoud van het gebruik van grond met pacht of erfpacht.

Erfpacht voorafgaand aan bedrijfsbeëindiging
Om als agrariër te kiezen om te stoppen met het bedrijf is een ingrijpend proces.

Door verkoop van de grond aan een belegger, onder voorbehoud van erfpacht, blijft de grond in exploitatie en komt er liquiditeit beschikbaar. Een prijsdaling van het geheel wordt hiermee voorkomen en is ook de lang besproken landbouwvrijstelling (deels) geborgd.

Bij volledige bedrijfsbeëindiging op een later moment kan de ondernemer zijn erfpachtrecht verkopen, waarna het bedrijf beëindigd wordt.

Afbouwende agrariër
Het kan voor een afbouwende agrariër interessant zijn om agrarisch ondernemer te blijven door grond te behouden en een samenwerking aan te gaan met een actieve landbouwer.

Deze samenwerking biedt diverse fiscale voordelen met betrekking tot de inkomstenbelasting, bij het overdragen van de onderneming naar de volgende generatie of voortzetting van de onderneming bij overlijden.

Afbouwende agrariër wordt verpachter/belegger
Als de agrariër zelf niet meer actief wil boeren kan met de juiste pachtvorm een invulling aan het grondgebruik worden gegeven. Er worden afspraken gemaakt over de pachtsom, de voorwaarden en wanneer de agrariër weer over de grond kan beschikken. Een eventuele toekomstige waardestijging en vermogensrendemenstheffing van de belastingdienst komen toe aan de verpachter.

Verplaatsing agrarisch bedrijf
Soms moet een agrarisch bedrijf worden beëindigd door overheidsingrijpen. De eigenaar van het bedrijf heeft dan de keuze uit verplaatsing van zijn bedrijf of het beëindigen hiervan. De eigenaar of gebruiker van de grond en opstallen heeft recht op een volledige schadeloosstelling.

Een agrarisch ondernemer kan ook vrijwillig kiezen voor bedrijfsverplaatsing. Op het juiste moment een vervangend bedrijf aankopen en het bestaande verkopen vergt maatwerk en goede afstemming.

Als u te maken krijgt met het scenario dat uw bedrijf gedwongen verplaatst of beëindigd moet worden of u zelf de keuze overweegt/maakt om uw bedrijf te verplaatsen en/of te beëindigen, dan kunnen wij u informeren over alles wat daarbij komt kijken.

Een akkerbouwer uit Rhoon heeft zijn bedrijf moeten verplaatsen. Overwater heeft hem hierin bijgestaan. Hij zegt hierover: "We waren heel blij met Overwater omdat zij continu met ons meegedacht en meegedaan hebben om ons te helpen met de bedrijfsverplaatsing. En dat is gelukt."

Meer hierover ziet u in deze video:


Bedrijfsuitbreiding
Met de toenemende financieringsbehoefte is erfpacht een prima instrument om een verdere groei mogelijk te maken.

Een aanstaande erfpachter krijgt op deze manier de mogelijkheid om de exploitatie langdurig te vergroten en kan op het recht van erfpacht afschrijven.
Ook heeft hij normaliter een lagere aflossingsverplichting dan bij een bancaire financiering.