Aanpassing pachtprijzen 2019

Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2019. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2013-2017. De pachtnormen 2019 stijgen in 9 van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2018. De regionormen kennen opnieuw een grote variatie met als grootste uitschieters een stijging van +17% in het Centraal veehouderijgebied en een daling van -38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.
 
Pachtprijs gronden
  • In de gebieden met een gemengd karakter neemt de regionorm met 4 à 5% toe.
  • In de melkveehouderijgebieden neemt de regionorm met 10 tot 17% toe.
  • In de akkerbouwgebieden daalt de regionorm met 9 tot 38%.
  
Pachtprijs gebouwen
  • De pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 1,72%.
  • De pachtprijs voor agrarische woningen stijgt met 4,1% of 1,7% bij pachtovereenkomsten van voor respectievelijk na 1 september 2007.
Meer informatie treft u hier aan: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-pachtnormen-2019 

De aanpassing werkt van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. De wijziging van de pachtprijs hoeft niet goedgekeurd te worden door de Grondkamer. De nieuwe pachtprijs gaat in bij aanvang van het nieuwe pachtjaar na 1 juli 2019.

Op korte termijn zullen de pachtnormen 2019 ook weer in onze rekentool verwerkt zijn. Met onze rekentool kunt u alvast de nieuwe pachtprijs uitrekenen. Zodra de rekentool up-to-date is, zullen wij dit communiceren via sociale media en op onze website.