Overwater in 2019 al 215 jaar rentmeesters en grondzakendeskundigen vanuit Strijen

Geschreven door Peter Overwater

Dit jaar bestaan Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleid Adviesbureau 215 jaar. Eerder in 2004 hebben we ons tweehonderdjarig jubileum uitgebreid gevierd, ter gelegenheid daarvan is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging “Het land van Strijen” verschenen. Deze is te vinden via de link:
https://www.overwater.nl/over-ons/historie

Dit jaar besteden we aandacht aan ons 215-jarig bestaan. Dat doen we onder meer met een serie artikelen in de nieuwsbrieven van dit jaar, waarbij aan mij is gevraagd de aftrap te geven met een overzicht van verleden, heden en toekomst.

We dateren het ontstaan van ons kantoor in 1804, omdat Arij Overwater (1748-1823) die woonde in Strijensas, in dat jaar het beheer ging uitoefenen van de Gorzen en Aanwassen van den lande van Essche. Dat is een nog steeds bestaand, gemeen-schappelijk grondbezit uit 1602 gelegen bij Strijensas, waar ons kantoor anno nu rentmeester van is.
 
Overigens wees collega rentmeester Jaap Verhagen sr. mij er enige tijd geleden op, dat hij in het archief van de Gorzen onderstaande kaart was tegen gekomen, zijnde een kopie uit 1783 van Arij Overwater. Dit betekent dat hij waarschijnlijk al eerder bij het beheer betrokken was en het kantoor dus mogelijk ouder is. We laten het maar zo, een aardig onderwerp om nog eens uit te zoeken.
 
Arij Overwater was behalve rentmeester, landbouwer, postmeester, herbergier en pontbaas ook schout, secretaris en ontvanger van de zelfstandige gemeente Strijensas. 

Mijn overgrootvader P.S. Overwater heeft in 1943/1944 een boekje geschreven getiteld ‘Strijensas als zelfstandige gemeente 1817-1855’. In dit boekje beschrijft hij het hoe en waarom van het (op zich curieus vanwege de geringe omvang) instellen en weer opheffen van Strijensas als zelfstandige gemeente. Uit belangstelling, zoals hij schrijft: “in de bakermat van zijn familie, die – voor zover bekend- reeds sedert drie eeuwen te Strijensas heeft geleefd en gewerkt, waar zijn kinderen zijn geboren en hij zelf vijfendertig van de beste jaren van zijn leven heeft gewoond.” Als een van de activiteiten ter gelegenheid van het 215-jarig bestaan van ons kantoor, zullen we dit boekje dit jaar digitaal heruitgeven en aan een ieder die dat leuk vindt geven.   

Sinds Arij Overwater hebben nu negen generaties van mijn familie in de rechte lijn het kantoor (mede) gevoerd, dan wel zijn er tot op de dag van vandaag aan verbonden. Inmiddels sinds 1995 samen met andere ‘maten’, omdat samenwerken en delen veel leuker is, dan alleen de verantwoordelijkheid dragen. Maar ook met het oog op het behoud van kwaliteit en continu├»teit van onze in heel Nederland actieve onderneming. Als kantoor prijzen we ons daarbij gelukkig met de inzet, de kennis en kunde van de vaak lang aan kantoor verbonden collega’s en hun grote betrokkenheid bij de opdrachtgevers, het vak en de onderneming.Wanneer ik kantoor introduceer bij potentiele opdrachtgevers en met plezier vertel dat het meer dan tweehonderd jaar bestaat, laat ik daar altijd de opmerking op volgen: dat is inderdaad bijzonder, maar verplicht ons des temeer om anno nu toegevoegde waarde te leveren bij onze dienstverlening.
Dat proberen we waar te maken door:

  • te werken vanuit een vanouds grote betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en hun belangen;
  • vast te houden aan waarden als betrouwbaarheid en continu├»teit;
  • het permanente verbeteren van de organisatie en onze kennis en
  • het steeds door ontwikkelen van de aangeboden diensten.
De afgelopen 15 jaar vanaf 2004 naar nu 2019 kenmerkt zich door grote veranderingen, zoals in regelgeving, zwaardere certificeringseisen bij taxaties, digitalisering en de verhoudingen met opdrachtgevers die zijn verzakelijkt en meer gericht op communiceren en ontzorgen.

Ik vind het daarbij mooi om te zien dat onze inzet wordt beloond, door ondanks de economische crisis, in te blijven zetten op het kunnen toepassen van alle grondbeleidsinstrumenten. Daardoor kunnen wij bijvoorbeeld nu voldoen aan de weer volop aanwezige vraag naar het vestigen van voorkeursrechten en het turn key verzorgen van onteigeningsprocedures.  

Het - naar wordt gezegd – in 2021 invoeren van de Omgevingswet (een alles omvattende wet op het gebied van het veranderen van de functie en gebruik van grond) werpt zijn schaduw in ons vakgebied vooruit. Natuurlijk volgen wij die ontwikkeling, die (te?) veel aandacht krijgt nauwlettend. Maar wij focussen anno nu vooral op het blijven ontwikkelen van onze kennis over het toepassen van de bestaande grondbeleidsinstrumenten. 

Daarnaast zijn er tal van andere interessante ontwikkelingen gaande, zoals het ingevoerde fosfaatrechtstelsel, de plotseling opgekomen vraag naar grond voor zonneparken, het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen bij het beleggen in agrarische bedrijven, het geven van aandacht aan behoud van de grondkwaliteit bij verpachten etc. 

Wij kijken er als kantoor naar uit deze ontwikkelingen in te passen in onze dienstverlening om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn en ook in de komende periode het gestelde vertrouwen waar te maken. Persoonlijk wil ik daar de komende periode graag mijn bijdrage aan blijven leveren, door het vak uit te blijven oefenen, mee te denken over de verdere ontwikkeling van kantoor en mijn kennis en ervaring over te dragen aan de komende generatie medewerkers die het kantoor zal gaan voeren.

Peter Overwater