Taxatie bij gebiedsontwikkeling


Taxeren van grondposities
De waarde van grond is sterk afhankelijk van de (toekomstige) bestemming. Agrarisch gebruik, lauwe grond, warme grond, bestemde grond; ze hebben allemaal hun eigen waarde.

Bij taxaties is up-to-date kennis van de lokale en regionale planologische visie onontbeerlijk. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder de toekomstige bestemming kan worden gerealiseerd van grote invloed op de waarde van de grond.

Onze taxateurs hebben jarenlange ervaring met het taxeren van grondposities door heel Nederland en hebben hierdoor de beschikking over een omvangrijke database met referenties. Daarnaast zijn onze taxateurs ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geregistreerd als beëdigd rentmeester en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Door kennis van gebiedsontwikkeling en samenwerking met verschillende partijen kunnen wij u voorzien van een marktwaardetaxatie om uw aan- of verkoopbeslissing te onderbouwen.

Inbrengwaarde bij exploitatieplan
Op basis van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening moet een gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan tegelijk een exploitatieplan vaststellen, tenzij het publieke kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Om een exploitatieplan op te stellen, is een taxatie van de inbrengwaarde noodzakelijk. Als inbrengwaarde van bestaande gronden en/of opstallen geldt, net als bij onteigening, de hoogste waarde van de gebruikswaarde en complexwaarde vermeerderd met de sloopkosten.

Indien u als gebiedsontwikkelaar een second opinion wenst op een inbrengwaardetaxatie dan kunnen wij u in contact brengen met een deskundige op dit gebied.