Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

maandag 3 juni 2019 Geschreven door Marije Overwater

Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. In onze praktijk komen wij verschillende misverstanden over beleggen in landbouwgrond tegen. In deze blog zetten we de vijf belangrijkste op een rij.

Misverstand 1
Beleggen in landbouwgrond, zijn dat niet die ‘opknippers’ die kleine stukjes landbouwgrond aanbieden aan speculanten waar nooit een ontwikkeling zal komen en waarover diverse zaken bij de rechter liggen? 

Het is helaas een bekend fenomeen dat percelen landbouwgrond worden opgeknipt in kadastrale perceeltjes van bijvoorbeeld 1.000 m2 of kleiner. De koper van dit soort percelen heeft de hoop of verwachting dat op zijn perceel een lucratief bedrijventerrein zal worden gevestigd of dat er woningbouw zal plaatsvinden. De praktijk wijst uit dat op dit soort locaties bijna nooit bebouwing zal komen, ofwel dat, paradoxaal genoeg, doordat de locatie uit zo veel kleine perceeltjes bestaat met zo veel verschillende eigenaren, de locatie een stuk minder interessant wordt voor een wel beoogde ontwikkeling. Deze grondspeculaties zijn niet wat wij onder beleggen in landbouwgrond verstaan. 

Onder beleggen in landbouwgrond verstaan wij het kopen van één of meerdere percelen landbouwgrond, om die vervolgens tegen een vergoeding in gebruik te geven aan een agrariër of in een samenwerkingsverband met die agrariër in gebruik te nemen. 

Misverstand 2
Beleggen in landbouwgrond, zeker dicht bij de bebouwing in de hoop dat er ooit woningen komen? 

Op het moment dat landbouwgrond een waardesprong maakt omdat er partijen veel geld voor willen betalen met het oog op woningbouw, heeft de eigenaar een mooi rendement behaald. Toch kan ook een duurzame agrarische belegging een goede belegging zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld winkelpanden is ‘leegstand’ een nauwelijks voorkomend fenomeen in de agrarische wereld, is er een goede betaalmoraal en hebben ook gebruikers belang bij het in stand houden van de kwaliteit van de grond, zeker als zij deze voor een langere tijd kunnen gebruiken.

Grond is bovendien een concreet bezit: je kunt er naar kijken en er overheen lopen. Daarnaast kan beleggen in landbouwgrond verschillende fiscale voordelen betekenen, zoals een vrijstelling van de WOZ-belasting. Op grond hoef je niet af te schrijven en de kans op tenietgaan gaan is zeer klein, waardoor er geen verzekering benodigd is. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de gebruiker. Al met al zijn de kosten van beleggen in landbouwgrond laag. 

Misverstand 3
Het rendement van beleggen in landbouwgrond is erg onzeker door de van overheidswege vastgestelde pachtprijzen

Landbouwgrond kan (grofweg) op drie manieren in gebruik worden gegeven aan de agrariër: door reguliere pacht, geliberaliseerde pacht of erfpacht: 

  • Bij reguliere pacht is de pachtprijs gereguleerd en kan de verpachter de pacht maar om heel beperkte redenen opzeggen. Er worden daarom in Nederland bijna geen nieuwe reguliere pachtovereenkomsten afgesloten. Wel lopen er nog veel contracten. 
  • Geliberaliseerde pacht betreft een overeenkomst tegen een vrij overeen te komen prijs als deze een looptijd heeft van maximaal 6 jaar. Het nadeel hiervan is dat de gebruiker maximaal 6 jaar zekerheid heeft over het gebruik van de grond. 
  • De derde mogelijkheid om de grond bij een agrariër in gebruik te geven is erfpacht. Deze contracten hebben een looptijd van minimaal 26 jaar en de door de gebruiker te betalen erfpachtcanon is vrij af te spreken. Wat wij als groot voordeel ervaren bij erfpacht is dat de overeenkomst valt aan te passen aan de wensen van de eigenaar en de erfpachter: er kunnen afspraken worden gemaakt over canonaanpassingen of indexeringen, over koopopties, betaaltermijnen of ontbindingsmogelijkheden mocht toch die lucratieve bestemming op het perceel komen. Er is sprake van maatwerk.


Met name bij erfpacht is sprake van een constant en vooraf bekend rendement voor een lange periode. Doordat de gebruiker voor een langere termijn weet waar hij aan toe is en er sprake is van een zakelijk recht is de erfpachter bereid een opstapvergoeding te betalen bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst. Dit geeft de belegger zekerheid op continuïteit. 

Misverstand 4
Een belegger heeft andere belangen dan de gebruiker van de grond. 

Wij streven altijd naar een duurzame relatie met de gebruiker, juist omdat er vooral veel gedeelde belangen zijn. Dat wat goed is voor de (erf)pachter, is ook goed voor de (erf)verpachter. Als het goed gaat met het bedrijf van de gebruiker kan die immers zijn canon of pacht betalen. De eigenaar heeft belang bij een goed gebruik van de grond. Doordat er sprake is van langlopende gebruiksovereenkomsten zal de gebruiker goed voor de grond zorgen. 

Misverstand 5
Om te beleggen in landbouwgrond moet je kennis van de markt en de agrarische sector hebben, deskundig zijn op het gebied van de overeenkomsten en minimaal 215 jaar ervaring hebben. 

Het enige wat hier een misverstand aan is, is dat u dit allemaal zelf zou moeten doen! U kunt natuurlijk ons kantoor inschakelen om u te adviseren bij de aankoop van landbouwgrond en indien u landbouwgrond heeft, om het beheer van deze gronden ter hand te nemen. Wij informeren u graag.