Blogs

Claims van derden op uw grond

donderdag 12 mei 2022 Waar moet u op letten als een bedrijf kabels of leidingen door uw grond wil aanleggen?  Hier zal ik, vanuit mijn praktijkervaring, een toelichting op geven.
Lees verder

Wat is agrarische erfpacht?

donderdag 12 mei 2022 'Pacht' is een bekend begrip in de vastgoedsector. Pacht is in de landbouw bekend als gebruiksvorm van grond en gebouwen. Regelmatig wordt het woord pacht gebruikt als er erfpacht wordt bedoeld. Erfpacht lijkt in naam op pacht, maar erfpacht heeft een aantal wezenlijke verschillen met pacht. In dit artikel komen de verschillen van erfpacht en pacht aan de orde. Ik richt me vooral op agrarische erfpacht.
Lees verder

Het nieuwe GLB

donderdag 12 mei 2022 Met ingang van 1 januari 2023 komt er een forse verandering in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze blog gaan wij in op de aangekondigde veranderingen.
Lees verder

Weet (Van) de(r) Wal het stikstofschip te keren?

dinsdag 26 april 2022 In het Stikstofregistratiesysteem (ssrs) wordt stikstofdepositie gereserveerd voor 'toedeling' van stikstofruimte aan een project. Toen het ssrs in werking trad, kon slechts depositieruimte worden opgenomen afkomstig van de bronmaatregel 'snelheidsverlaging'. Met de 'snelheidsverlaging' wordt 'depositiebeperking' gecreëerd in grote delen van het land. Maar niet overal. Toch is de stikstofwinst op basis van de Rnb, in zijn totaliteit, wel ingezet voor woningbouw- en tracéprojecten in heel Nederland. Op dit punt lijkt het 'mis' te gaan.
Lees verder

PAS, ondernemen en het sp(r)ook(je) van een NB-vergunning

dinsdag 29 maart 2022 Het Programma Aanpak Stikstof (PAS). U heeft er waarschijnlijk wel eens van gehoord of over gelezen. Het PAS zou zes jaren in werking zijn - te weten van 1 juli 2015 tot 1 juli 2021 - met de nadruk op 'zou'. Want inmiddels is het PAS alweer bijna drie jaar geleden (op 29 mei 2019) buiten werking gesteld door de Raad van State.

Maar wat was het PAS ook alweer? En waarom is het PAS buiten werking gesteld?
Lees verder

Hoe worden de pachtnormen berekend?

dinsdag 22 maart 2022 Jaarlijks berekent Wageningen Economic Research de pachtnormen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze pachtnormen zijn de basis voor het bepalen van de hoogst toelaatbare pachtprijzen. Maar hoe worden deze pachtnormen bepaald?
Lees verder

Erfpacht voor de ondernemer zonder opvolger

dinsdag 22 maart 2022 Erfpachtfinanciering komt in de landbouw regelmatig voor bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsvergrotingen. De ondernemer maakt met erfpacht liquiditeit vrij om te investeren en met deze vorm van financiering blijven de jaarlasten acceptabel. Erfpacht bij de bedrijfsbeëindiger/stopper op termijn, zien we de laatste jaren ook toenemen. In deze blog leg ik uit hoe dat in zijn werk gaat.
Lees verder

RES: kansen voor hernieuwbare energie

dinsdag 22 maart 2022 Nederland heeft in het klimaatakkoord de ambitie vastgelegd om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de aankomende jaren de stap moet worden gemaakt naar alternatieve energiebronnen zoals wind, zon en water. Is een zonnepark of windpark op uw grond het overwegen waard?
Lees verder

Een ander grondgebruik dan agrarisch

dinsdag 22 maart 2022 De druk op de ruimte van met name het landelijk gebied neemt steeds verder toe. De verhoogde druk wordt mede veroorzaakt omdat we met meer inwoners in Nederland leven en wonen. Dit zorgt voor meer vraag naar diversiteit van grondgebruik.
Lees verder

Met uw bezit inspelen op duurzaamheidsthema's

maandag 7 februari 2022 De manier waarop wij omgaan met de aarde is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen staan milieu en duurzaamheid hoog op de politieke agenda, bij steeds meer grondeigenaren en grondgebruikers groeit het besef dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het gebruik, en daaraan gekoppeld, de kwaliteit van grond.
Lees verder

Streep door box 3-heffing: taai, maar niet saai

maandag 7 februari 2022 De Hoge Raad heeft recent een streep gehaald door de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 voor ongeveer 60.000 belastingplichtigen. Het fictieve rendement sluit niet aan bij het daadwerkelijke rendement. Bij een grote groep verpachters is dit effect ook zichtbaar. Het zal een taai verhaal blijken, maar niet saai!
Lees verder

Opkoopregeling stikstof

maandag 7 februari 2022 Eind augustus 2021 kondigde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee regelingen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof aan. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop. En zoals vaak bij overheidsdocumenten hebben beide regelingen ook weer een afkorting, respectievelijk Lbv en MGO, gekregen. De beide opkoopregelingen zijn gericht op het bijdragen aan de resultaatsverplichting uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn).
Lees verder

Stikstofkansen: Samenwerken!

dinsdag 7 december 2021 Het onderwerp stikstof houdt zowel de agrarische sector als de sectoren gebiedsontwikkeling, bouw en infrastructuur in zijn greep. Laurens Gräper gaat in zijn blog verder in op de uitdagingen en mogelijkheden binnen dit onderwerp.
Lees verder

Jacht in Nederland

dinsdag 7 december 2021 Deze blog, geschreven door Sylvia Batenburg, gaat verder in op de wet- en regelgeving over jagen in Nederland. Een complex onderwerp dat regelmatig tot felle discussies leidt tussen voor- en tegenstanders.
Lees verder

Ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen

dinsdag 7 december 2021 Bij kamerbrief van 24 november 2021 heeft de minister van LNV, mevrouw C.J. Schouten, de ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als (de eerste tranche van de) ‘Maatregel gerichte opkoop’ aangeboden. Deze ontwerpregeling is bedoeld ter vervanging van de Rpav, zoals zij gold tot 1 november 2021.
Lees verder

Uit de praktijk: overlijden en dan...

maandag 25 oktober 2021 Het komt in onze praktijk voor dat agrarische ondernemers overlijden. Zo werd onze rentmeester Schil Herweijer onlangs gevraagd voor advies na het overlijden van een agrariër. De agrariër was al enige tijd ziek en had zijn echtgenote gezegd dat zij na zijn overlijden contact met hem op moest nemen.
Lees verder

Prijsvorming stikstof

dinsdag 7 september 2021 In deze vervolgblog op de blog Stikstofbank en praktijkvoorbeeld 'stalmaatregelen', wordt ingegaan op de (aanloop naar de) prijsvorming van stikstof in relatie tot het mede mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.
Lees verder

Hoe wordt uw belang geborgd bij overheidsingrijpen?

dinsdag 7 september 2021 Het lijkt alsof er de afgelopen periode een ratrace is ontstaan om grip te krijgen op grond. Via krantenartikelen, nieuwsberichten, social media kanalen en andere media maken steeds meer partijen hun plannen kenbaar voor de (her)inrichting van Nederland.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2021

maandag 6 september 2021 Mevrouw drs. C.J. Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2021.
Lees verder

Het belang van een goede onroerend goed taxatie

maandag 6 september 2021 Iedere eigenaar van een onroerend goed is tenminste één keer in aanraking gekomen met een taxatie. Bij elke eigendomsverkrijging zal er normaal gesproken een tegenprestatie (euro's) verlangd worden van degene die het onroerend goed koopt (de verkrijger). Om de hoogte van deze tegenprestatie vast te kunnen stellen is er vaak een erkend taxatierapport nodig.
Lees verder

Opkoopregeling veehouderij, vrijwillig of eigenlijk verplicht?

woensdag 11 november 2020 De overheid zet in op het reduceren van o.a. de door de veehouderij veroorzaakte stikstofdepositie, in het bijzonder bij stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden.Eerder gebeurde dat alleen door beëindigingsregelingen, waarbij de op te geven mest- productierechten en de waardevermindering van de bedrijfsgebouwen werden vergoed. Ook in het voorliggende wetsvoorstel Stikstof reductie en natuurverbetering is een beëindigingsregeling opgenomen. Nieuw is dat het wetsvoorstel ook voorziet in een opkoopregeling van bedrijven
Lees verder

Uit de praktijk: beheer Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder

woensdag 23 september 2020 De afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe opdrachtgevers die Overwater het vertrouwen hebben gegeven om het beheer van hun (agrarische) eigendommen te gaan verzorgen. Eén van de laatste (maar zeker niet de minste) opdrachtgevers die dit heeft gedaan, is de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2020

vrijdag 3 juli 2020 Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2020. De pachtnormen 2020 dalen in twaalf van de 14 pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2019.
Lees verder

Stikstofproblematiek

maandag 4 mei 2020 Ondanks de roerige tijd waarin we ons allen momenteel bevinden wegens COVID-19, staan de ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek allesbehalve stil. Daarom hieronder, op hoofdlijnen, de meest recente ontwikkelingen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na onze blog van 24 februari 2020.
Lees verder

Uit de praktijk: grond verkopen voor een opdrachtgever met een maatschappelijke functie

vrijdag 17 januari 2020 Overwater bemiddelt en verpacht agrarisch en landelijk vastgoed namens verschillende opdrachtgevers. Dat zijn veelal bedrijven, beleggers en particuliere opdrachtgevers. Daarnaast adviseren wij in toenemende mate ook opdrachtgevers met een maatschappelijke functie, voorbeelden zijn gemeenten, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven. Bij dit type opdrachtgever is de insteek van een verkoop van onroerend goed net even anders.
Lees verder

Stikstofproblematiek: niet alles kan

donderdag 26 september 2019 Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een niet geheel onverwachte uitspraak over het toepassen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie tot de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden, bij de uitvoering van projecten. De Afdeling heeft het PAS op een tweetal punten onverbindend verklaard en daarmee het gebruik van het PAS onmogelijk gemaakt voor het bepalen van stikstofdepositie op de N-gevoelige Natura-2000 gebieden. Hoe nu verder?
Lees verder

Uit de praktijk: 'verhuren' van grond aan een bekende agrariër

woensdag 25 september 2019 Het in gebruik geven van grond aan de buurman, een agrarische collega, een vriend of een goede bekende brengt risico's met zich mee. In de praktijk komt het regelmatig voor dat agrarische grond onderling in gebruik wordt gegeven, 'verhuurd' aan andere agrariërs. Hierbij worden in een aantal gevallen mondelinge- of via een zelf gemaakte overeenkomst schriftelijke afspraken gemaakt. 
Lees verder

Vijf misverstanden over beleggen in landbouwgrond

maandag 3 juni 2019 Beleggers zoeken naar zekere beleggingen en wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe. Beleggen in landbouwgrond staat veelvuldig in de belangstelling. In onze praktijk komen wij verschillende misverstanden over beleggen in landbouwgrond tegen. In deze blog zetten we de vijf belangrijkste op een rij.
Lees verder

Uit de praktijk: te goeder trouw

woensdag 3 april 2019 Een voormalig landbouwer komt na een geruime tijd als weduwnaar zelfstandig op de boerderij gewoond te hebben te overlijden. De onderneming was al geruime tijd gestaakt, de landerijen waren al verkocht. Hetgeen dat nog resteerde was de woning en een ruime landbouwloods die na het staken van de onderneming leeg was komen te staan.
Lees verder

Fosfaatrechten zijn van de pachter, verpachter heeft aanspraak op fosfaatrechten

dinsdag 2 april 2019 Met ingang van januari 2018 zijn aan alle melkveebedrijven in Nederland fosfaatrechten toegekend met als doel de fosfaatproductie door rundvee te beperken. Aangezien bij veel melkveebedrijven sprake is van verpachte gebouwen en/of grond, is de vraag aan de orde of de verpachter aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Deze vraag is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord in het arrest van 26 maart 2019.
Lees verder

Bedrijfsoverdracht door middel van familiepacht

vrijdag 29 maart 2019 Door een wijziging van de inkomstenbelasting per 7 december 2018, zullen tweede pachtersvoordelen die ​na 30 juni 2019 gerealiseerd worden niet meer onder de landbouwvrijstelling vallen. Als u hiermee te maken heeft en de gronden zou willen overdragen, kan het raadzaam zijn dit te doen voor 1 juli 2019.
Lees verder

Gaat de minister de herziening van het pachtstelsel uit het slop trekken?

dinsdag 5 februari 2019 Al een aantal jaar wordt er een uitgebreide discussie gevoerd over het vernieuwen van het pachtrecht. De discussie is vastgelopen en de verwachting is dat de Minister in het 1e kwartaal van 2019 met een voorstel zal komen. Dat vooruitzicht leek mij een mooie gelegenheid om in dit blog in te gaan op het ontstaan van het huidige pachtrecht en de recentere (vastgelopen) onderhandelingen. Ik sluit af met het benoemen van een aantal problemen c.q. gebreken in de wet, waar wij in onze praktijk tegen aan lopen. 
Lees verder

Natuurinclusieve landbouw: een nieuwe benadering?

maandag 12 november 2018 Het toepassen van natuurinclusieve landbouw is niet nieuw, maar de afgelopen tijd wel steeds meer in het nieuws. Sinds de overheid de term in 2014 introduceerde in de Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder’, wordt er steeds meer over het onderwerp geschreven.
Lees verder

Uit de praktijk: asbestsanering

dinsdag 11 september 2018 In heel Nederland is op dit moment een slordige 100 miljoen vierkante meter asbest dakbedekking aanwezig. Per 1 januari 2024 treedt het 'Asbestdakenverbod 2024' in werking, het is vanaf dat moment verboden om asbesthoudende materialen op uw dak te hebben liggen. Overwater is druk bezig om ruimschoots voor 2024, de gebouwen die wij voor onze opdrachtgevers beheren asbestvrij te krijgen.
Lees verder

Aanpassing pachtprijzen 2018

woensdag 11 juli 2018 Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2018. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017
Lees verder

Aansturen op duurzaam bodembeheer door politiek, agrarische sector en grondeigenaren

woensdag 11 juli 2018 Vorig jaar schreef ik een blog over duurzaam bodembeheer. Aanleiding van die blog was de constatering dat in de (agrarische) media in toenemende mate wordt geschreven over de achteruitgang van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwgronden. Inmiddels constateren wij steeds vaker dat het niet bij nieuwsartikelen blijft; zowel vanuit de agrarische sector als de politiek worden steeds concretere stappen genomen om duurzaam gebruik van de Nederlandse landbouwbodem daadwerkelijk te stimuleren.
Lees verder

Uit de praktijk: bedrijfsontwikkeling door erfpacht

donderdag 21 juni 2018 De schaalvergroting in de Nederlandse landbouw zet de laatste decennia gestaag door. Agrarische bedrijven kunnen efficiënter produceren door gebruik te maken van moderne machines, technologieën en de groter beschikbare data. De ontwikkeling is noodzakelijk voor het op peil houden van de bedrijfsresultaten, die door de toenemende kosten en nagenoeg gelijkblijvende opbrengsten onder druk staan.
Lees verder

Uit de praktijk: van pachtboerderij naar eigendom

woensdag 7 februari 2018 Al eerder spraken de pachter en ik elkaar over het in eigendom verkrijgen van de boerderijgebouwen die de familie al decennia van mijn opdrachtgever pachten. Destijds waren partijen er nog niet 'klaar' voor, maar zoals dat gaat: het zaad was geplant en is uiteindelijk in 2017 tot wasdom gekomen.
Lees verder

Ontwikkelingen fosfaatrechten

donderdag 14 december 2017 Op 27 november 2017 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het aangekondigde ontwerp voor het inwerkingtredingsbesluit van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Meststoffenwet (in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten) per brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gezonden.
Lees verder

Alarmerende berichten achteruitgang kwaliteit landbouwgrond

dinsdag 14 maart 2017 In agrarische- en landelijke media zijn in toenemende mate alarmerende berichten te lezen over de achteruitgang van kwaliteit van landbouwgrond in Nederland.

De kwaliteit van onze cultuurgrond is in hoge mate bepalend voor het opbrengend vermogen van deze grond. De kwaliteit zal in de toekomst steeds meer het verschil bepalen tussen dure en goedkope grond.
Lees verder

Hoe te anticiperen op wateroverlast en droogte?

woensdag 28 september 2016 Er wordt veel geschreven en gepraat over de klimaatverandering en hiermee gepaard gaande ongemakken voor de landbouw. Zoals we de laatste jaren constateren worden de weersomstandigheden extremer. Natte perioden gaan in korte tijd gepaard met vele millimeters neerslag, terwijl in droge periodes juist hitte en verbranding een aanslag doen op de gewassen.
Lees verder

Kunnen verpachters tevreden zijn met de nieuwe Pachtnormen?

woensdag 6 juli 2016 Per 1 juli 2016 zijn de nieuwe Pachtnormen van kracht geworden. In mei jl. maakte Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, de nieuwe normen bekend. De Pachtnormen 2016 stijgen bijna over de gehele linie ten opzichte van de Pachtnormen 2015. Reden voor tevredenheid bij verpachters of is enige nuancering op zijn plaats?
Lees verder